โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 9 5 0 3 27
ร้อยละ 6.38 % 19.15 % 10.64 % 0.00 % 6.38 % 57.45 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 9 6 8 3 0 83
ร้อยละ 8.26 % 5.50 % 7.34 % 2.75 % 0.00 % 76.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 26
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 15 15 17 3 3 136
ร้อยละ 7.94 % 7.94 % 8.99 % 1.59 % 1.59 % 71.96 %

156 : 12 , 15 , 13 , 3 , 3 , 110...7.69 , 9.62 , 8.33 , 1.92 , 1.92 , 70.51 = 46 : 29.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04%

Powered By www.thaieducation.net