โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 109
ร้อยละ 0.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.90 % 98.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 180
ร้อยละ 0.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.55 % 98.90 %

149 : 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 147...0.67 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.67 , 98.66 = 2 : 1.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10%

Powered By www.thaieducation.net