โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 1 3 3 3 17
ร้อยละ 15.63 % 3.13 % 9.38 % 9.38 % 9.38 % 53.13 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 5 5 15 3 19 72
ร้อยละ 4.20 % 4.20 % 12.61 % 2.52 % 15.97 % 60.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 2 5 2 7 31
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 10.42 % 4.17 % 14.58 % 64.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 11 8 23 8 29 120
ร้อยละ 5.53 % 4.02 % 11.56 % 4.02 % 14.57 % 60.30 %

151 : 10 , 6 , 18 , 6 , 22 , 89...6.62 , 3.97 , 11.92 , 3.97 , 14.57 , 58.94 = 62 : 41.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70%

Powered By www.thaieducation.net