โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 1 3 3 3 16
ร้อยละ 16.13 % 3.23 % 9.68 % 9.68 % 9.68 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 5 5 15 3 19 74
ร้อยละ 4.13 % 4.13 % 12.40 % 2.48 % 15.70 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 2 5 2 7 31
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 10.42 % 4.17 % 14.58 % 64.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 11 8 23 8 29 121
ร้อยละ 5.50 % 4.00 % 11.50 % 4.00 % 14.50 % 60.50 %

152 : 10 , 6 , 18 , 6 , 22 , 90...6.58 , 3.95 , 11.84 , 3.95 , 14.47 , 59.21 = 62 : 40.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50%

Powered By www.thaieducation.net