โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 1 3 3 3 16
ร้อยละ 16.13 % 3.23 % 9.68 % 9.68 % 9.68 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 5 5 17 3 19 72
ร้อยละ 4.13 % 4.13 % 14.05 % 2.48 % 15.70 % 59.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 2 6 2 7 28
ร้อยละ 2.17 % 4.35 % 13.04 % 4.35 % 15.22 % 60.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 11 8 26 8 29 116
ร้อยละ 5.56 % 4.04 % 13.13 % 4.04 % 14.65 % 58.59 %

152 : 10 , 6 , 20 , 6 , 22 , 88...6.58 , 3.95 , 13.16 , 3.95 , 14.47 , 57.89 = 64 : 42.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41%

Powered By www.thaieducation.net