โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 12 7 6 3 1 15
ร้อยละ 27.27 % 15.91 % 13.64 % 6.82 % 2.27 % 34.09 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 9 7 17 6 6 51
ร้อยละ 9.38 % 7.29 % 17.71 % 6.25 % 6.25 % 53.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 6 5 6 4 3 27
ร้อยละ 11.76 % 9.80 % 11.76 % 7.84 % 5.88 % 52.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 27 19 29 13 10 93
ร้อยละ 14.14 % 9.95 % 15.18 % 6.81 % 5.24 % 48.69 %

140 : 21 , 14 , 23 , 9 , 7 , 66...15.00 , 10.00 , 16.43 , 6.43 , 5.00 , 47.14 = 74 : 52.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 51.31%

Powered By www.thaieducation.net