โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 2 3 1 30
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 1 2 8 3 4 84
ร้อยละ 0.98 % 1.96 % 7.84 % 2.94 % 3.92 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 10 1 7 26
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 21.74 % 2.17 % 15.22 % 56.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 4 3 20 7 12 140
ร้อยละ 2.15 % 1.61 % 10.75 % 3.76 % 6.45 % 75.27 %

140 : 3 , 2 , 10 , 6 , 5 , 114...2.14 , 1.43 , 7.14 , 4.29 , 3.57 , 81.43 = 26 : 18.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73%

Powered By www.thaieducation.net