โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 0 0 3 0 30
ร้อยละ 10.81 % 0.00 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 4 8 0 2 86
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 7.84 % 0.00 % 1.96 % 84.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 1 9 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 19.57 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 6 5 17 3 2 152
ร้อยละ 3.24 % 2.70 % 9.19 % 1.62 % 1.08 % 82.16 %

139 : 6 , 4 , 8 , 3 , 2 , 116...4.32 , 2.88 , 5.76 , 2.16 , 1.44 , 83.45 = 23 : 16.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84%

Powered By www.thaieducation.net