โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 0 0 8 0 24
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 0.00 % 21.62 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 5 5 6 6 0 80
ร้อยละ 4.90 % 4.90 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 78.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 9 2 0 33
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 19.57 % 4.35 % 0.00 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 11 6 15 16 0 137
ร้อยละ 5.95 % 3.24 % 8.11 % 8.65 % 0.00 % 74.05 %

139 : 10 , 5 , 6 , 14 , 0 , 104...7.19 , 3.60 , 4.32 , 10.07 , 0.00 , 74.82 = 35 : 25.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95%

Powered By www.thaieducation.net