โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 3 2 6 0 26
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 4.88 % 14.63 % 0.00 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 2 7 4 0 90
ร้อยละ 2.83 % 1.89 % 6.60 % 3.77 % 0.00 % 84.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 7 5 14 10 0 150
ร้อยละ 3.76 % 2.69 % 7.53 % 5.38 % 0.00 % 80.65 %

147 : 7 , 5 , 9 , 10 , 0 , 116...4.76 , 3.40 , 6.12 , 6.80 , 0.00 , 78.91 = 31 : 21.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35%

Powered By www.thaieducation.net