โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 4 2 6 0 26
ร้อยละ 7.32 % 9.76 % 4.88 % 14.63 % 0.00 % 63.41 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 2 7 4 0 90
ร้อยละ 2.83 % 1.89 % 6.60 % 3.77 % 0.00 % 84.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 2.56 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 6 6 15 11 0 148
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 8.06 % 5.91 % 0.00 % 79.57 %

147 : 6 , 6 , 9 , 10 , 0 , 116...4.08 , 4.08 , 6.12 , 6.80 , 0.00 , 78.91 = 31 : 21.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43%

Powered By www.thaieducation.net