โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 10 5 2 7 1 15
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 5.00 % 17.50 % 2.50 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 9 3 11 4 1 78
ร้อยละ 8.49 % 2.83 % 10.38 % 3.77 % 0.94 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 7 1 4 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.28 % 2.33 % 9.30 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 19 8 20 12 6 124
ร้อยละ 10.05 % 4.23 % 10.58 % 6.35 % 3.17 % 65.61 %

146 : 19 , 8 , 13 , 11 , 2 , 93...13.01 , 5.48 , 8.90 , 7.53 , 1.37 , 63.70 = 53 : 36.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39%

Powered By www.thaieducation.net