โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 9 5 1 5 1 19
ร้อยละ 22.50 % 12.50 % 2.50 % 12.50 % 2.50 % 47.50 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 3 11 3 1 80
ร้อยละ 7.55 % 2.83 % 10.38 % 2.83 % 0.94 % 75.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 7 1 4 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.28 % 2.33 % 9.30 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 17 8 19 9 6 130
ร้อยละ 8.99 % 4.23 % 10.05 % 4.76 % 3.17 % 68.78 %

146 : 17 , 8 , 12 , 8 , 2 , 99...11.64 , 5.48 , 8.22 , 5.48 , 1.37 , 67.81 = 47 : 32.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 31.22%

Powered By www.thaieducation.net