โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 5 3 1 0 13
ร้อยละ 4.35 % 21.74 % 13.04 % 4.35 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 9 5 16 2 4 47
ร้อยละ 10.84 % 6.02 % 19.28 % 2.41 % 4.82 % 56.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 10 10 19 3 4 60
ร้อยละ 9.43 % 9.43 % 17.92 % 2.83 % 3.77 % 56.60 %

106 : 10 , 10 , 19 , 3 , 4 , 60...9.43 , 9.43 , 17.92 , 2.83 , 3.77 , 56.60 = 46 : 43.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40%

Powered By www.thaieducation.net