โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 2 2 1 14
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 4.55 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 10 2 3 3 2 45
ร้อยละ 15.38 % 3.08 % 4.62 % 4.62 % 3.08 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 11 4 5 5 3 59
ร้อยละ 12.64 % 4.60 % 5.75 % 5.75 % 3.45 % 67.82 %

87 : 11 , 4 , 5 , 5 , 3 , 59...12.64 , 4.60 , 5.75 , 5.75 , 3.45 , 67.82 = 28 : 32.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18%

Powered By www.thaieducation.net