โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 6 6 4 3 3 0
ร้อยละ 27.27 % 27.27 % 18.18 % 13.64 % 13.64 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 5 7 6 4 6 37
ร้อยละ 7.69 % 10.77 % 9.23 % 6.15 % 9.23 % 56.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 11 13 10 7 9 37
ร้อยละ 12.64 % 14.94 % 11.49 % 8.05 % 10.34 % 42.53 %

87 : 11 , 13 , 10 , 7 , 9 , 37...12.64 , 14.94 , 11.49 , 8.05 , 10.34 , 42.53 = 50 : 57.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 57.47%

Powered By www.thaieducation.net