โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 7 0 5 0 3 14
ร้อยละ 24.14 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 10.34 % 48.28 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 6 3 5 3 2 24
ร้อยละ 13.95 % 6.98 % 11.63 % 6.98 % 4.65 % 55.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 13 3 10 3 5 38
ร้อยละ 18.06 % 4.17 % 13.89 % 4.17 % 6.94 % 52.78 %

72 : 13 , 3 , 10 , 3 , 5 , 38...18.06 , 4.17 , 13.89 , 4.17 , 6.94 , 52.78 = 34 : 47.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22%

Powered By www.thaieducation.net