โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 29
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 1 10 0 0 116
ร้อยละ 0.00 % 0.79 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 91.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 2 2 13 0 0 145
ร้อยละ 1.23 % 1.23 % 8.02 % 0.00 % 0.00 % 89.51 %

162 : 2 , 2 , 13 , 0 , 0 , 145...1.23 , 1.23 , 8.02 , 0.00 , 0.00 , 89.51 = 17 : 10.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49%

Powered By www.thaieducation.net