โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 28
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 2 0 12 0 0 113
ร้อยละ 1.57 % 0.00 % 9.45 % 0.00 % 0.00 % 88.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 6 0 15 0 0 141
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %

162 : 6 , 0 , 15 , 0 , 0 , 141...3.70 , 0.00 , 9.26 , 0.00 , 0.00 , 87.04 = 21 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net