โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 32
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 0 3 11 0 0 102
ร้อยละ 0.00 % 2.59 % 9.48 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 3 6 13 1 0 134
ร้อยละ 1.91 % 3.82 % 8.28 % 0.64 % 0.00 % 85.35 %

157 : 3 , 6 , 13 , 1 , 0 , 134...1.91 , 3.82 , 8.28 , 0.64 , 0.00 , 85.35 = 23 : 14.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65%

Powered By www.thaieducation.net