โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 1 1 1 1 5
ร้อยละ 25.00 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 7 3 3 3 3 8
ร้อยละ 25.93 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 29.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 13
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 12 5 6 5 5 26
ร้อยละ 20.34 % 8.47 % 10.17 % 8.47 % 8.47 % 44.07 %

39 : 10 , 4 , 4 , 4 , 4 , 13...25.64 , 10.26 , 10.26 , 10.26 , 10.26 , 33.33 = 26 : 66.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93%

Powered By www.thaieducation.net