โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 2 1 1 1 3
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 8 3 3 3 3 7
ร้อยละ 29.63 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 25.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 12
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 14 7 6 5 5 22
ร้อยละ 23.73 % 11.86 % 10.17 % 8.47 % 8.47 % 37.29 %

39 : 12 , 5 , 4 , 4 , 4 , 10...30.77 , 12.82 , 10.26 , 10.26 , 10.26 , 25.64 = 29 : 74.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 62.71%

Powered By www.thaieducation.net