โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 2 1 2 1 3
ร้อยละ 30.77 % 15.38 % 7.69 % 15.38 % 7.69 % 23.08 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 8 2 4 2 2 9
ร้อยละ 29.63 % 7.41 % 14.81 % 7.41 % 7.41 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 2 3 1 3 10
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 15.00 % 5.00 % 15.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 13 6 8 5 6 22
ร้อยละ 21.67 % 10.00 % 13.33 % 8.33 % 10.00 % 36.67 %

40 : 12 , 4 , 5 , 4 , 3 , 12...30.00 , 10.00 , 12.50 , 10.00 , 7.50 , 30.00 = 28 : 70.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33%

Powered By www.thaieducation.net