โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 2 2 3 2 1
ร้อยละ 23.08 % 15.38 % 15.38 % 23.08 % 15.38 % 7.69 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 7 3 6 3 3 5
ร้อยละ 25.93 % 11.11 % 22.22 % 11.11 % 11.11 % 18.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 1 6 1 6 6
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 30.00 % 5.00 % 30.00 % 30.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 10 6 14 7 11 12
ร้อยละ 16.67 % 10.00 % 23.33 % 11.67 % 18.33 % 20.00 %

40 : 10 , 5 , 8 , 6 , 5 , 6...25.00 , 12.50 , 20.00 , 15.00 , 12.50 , 15.00 = 34 : 85.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00%

Powered By www.thaieducation.net