โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 2 4 4 6 8 8
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 12.50 % 18.75 % 25.00 % 25.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 2 2 3 4 5 8
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 12.50 % 16.67 % 20.83 % 33.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 4 6 8 10 14 22
ร้อยละ 6.25 % 9.38 % 12.50 % 15.63 % 21.88 % 34.38 %

40 : 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 14...5.00 , 10.00 , 12.50 , 15.00 , 22.50 , 35.00 = 26 : 65.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 65.63%

Powered By www.thaieducation.net