โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 3 3 4 3 3 18
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 11.76 % 8.82 % 8.82 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 3 2 3 2 16
ร้อยละ 10.34 % 10.34 % 6.90 % 10.34 % 6.90 % 55.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 6 5 41
ร้อยละ 8.45 % 8.45 % 9.86 % 8.45 % 7.04 % 57.75 %

42 : 3 , 3 , 5 , 3 , 3 , 25...7.14 , 7.14 , 11.90 , 7.14 , 7.14 , 59.52 = 17 : 40.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25%

Powered By www.thaieducation.net