โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 3 5 1 8 6 11
ร้อยละ 8.82 % 14.71 % 2.94 % 23.53 % 17.65 % 32.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 3 2 4 6 13
ร้อยละ 3.45 % 10.34 % 6.90 % 13.79 % 20.69 % 44.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 8 4 12 12 31
ร้อยละ 5.63 % 11.27 % 5.63 % 16.90 % 16.90 % 43.66 %

42 : 3 , 5 , 2 , 8 , 6 , 18...7.14 , 11.90 , 4.76 , 19.05 , 14.29 , 42.86 = 24 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34%

Powered By www.thaieducation.net