โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 4 1 4 1 12
ร้อยละ 4.35 % 17.39 % 4.35 % 17.39 % 4.35 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 1 9 1 10 19
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 21.43 % 2.38 % 23.81 % 45.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 3 5 10 5 11 31
ร้อยละ 4.62 % 7.69 % 15.38 % 7.69 % 16.92 % 47.69 %

65 : 3 , 5 , 10 , 5 , 11 , 31...4.62 , 7.69 , 15.38 , 7.69 , 16.92 , 47.69 = 34 : 52.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31%

Powered By www.thaieducation.net