โรงเรียนบ้านพิลา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 1 3 3 0 0 14
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 1 3 3 1 0 18
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 69.23 %

26 : 1 , 3 , 3 , 1 , 0 , 18...3.85 , 11.54 , 11.54 , 3.85 , 0.00 , 69.23 = 8 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net