โรงเรียนบ้านพิลา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 2 2 2 0 2 13
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 9.52 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 2 3 2 0 2 17
ร้อยละ 7.69 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 65.38 %

26 : 2 , 3 , 2 , 0 , 2 , 17...7.69 , 11.54 , 7.69 , 0.00 , 7.69 , 65.38 = 9 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net