โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 2 3 1 0 27
ร้อยละ 10.81 % 5.41 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 17 6 7 1 0 67
ร้อยละ 17.35 % 6.12 % 7.14 % 1.02 % 0.00 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 21 8 10 2 0 94
ร้อยละ 15.56 % 5.93 % 7.41 % 1.48 % 0.00 % 69.63 %

135 : 21 , 8 , 10 , 2 , 0 , 94...15.56 , 5.93 , 7.41 , 1.48 , 0.00 , 69.63 = 41 : 30.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37%

Powered By www.thaieducation.net