โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 57
ร้อยละ 7.81 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 89.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 7 0 4 0 0 74
ร้อยละ 8.24 % 0.00 % 4.71 % 0.00 % 0.00 % 87.06 %

85 : 7 , 0 , 4 , 0 , 0 , 74...8.24 , 0.00 , 4.71 , 0.00 , 0.00 , 87.06 = 11 : 12.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94%

Powered By www.thaieducation.net