โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 3 2 3 0 17
ร้อยละ 7.41 % 11.11 % 7.41 % 11.11 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 57
ร้อยละ 6.25 % 1.56 % 1.56 % 1.56 % 0.00 % 89.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 6 4 3 4 0 74
ร้อยละ 6.59 % 4.40 % 3.30 % 4.40 % 0.00 % 81.32 %

91 : 6 , 4 , 3 , 4 , 0 , 74...6.59 , 4.40 , 3.30 , 4.40 , 0.00 , 81.32 = 17 : 18.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68%

Powered By www.thaieducation.net