โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 4 4 5 5
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 21.05 % 21.05 % 26.32 % 26.32 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 5 4 15 3 4 42
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 20.55 % 4.11 % 5.48 % 57.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 5 5 19 7 9 47
ร้อยละ 5.43 % 5.43 % 20.65 % 7.61 % 9.78 % 51.09 %

92 : 5 , 5 , 19 , 7 , 9 , 47...5.43 , 5.43 , 20.65 , 7.61 , 9.78 , 51.09 = 45 : 48.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91%

Powered By www.thaieducation.net