โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 52
ร้อยละ 6.15 % 1.54 % 12.31 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 2 10 0 0 55
ร้อยละ 5.63 % 2.82 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %

71 : 4 , 2 , 10 , 0 , 0 , 55...5.63 , 2.82 , 14.08 , 0.00 , 0.00 , 77.46 = 16 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net