โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 19
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 3.85 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 5 1 8 3 0 47
ร้อยละ 7.81 % 1.56 % 12.50 % 4.69 % 0.00 % 73.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 7 1 12 4 0 66
ร้อยละ 7.78 % 1.11 % 13.33 % 4.44 % 0.00 % 73.33 %

90 : 7 , 1 , 12 , 4 , 0 , 66...7.78 , 1.11 , 13.33 , 4.44 , 0.00 , 73.33 = 24 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net