โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 13 0 2 0 1 28
ร้อยละ 29.55 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 2.27 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 29 18 24 15 0 82
ร้อยละ 17.26 % 10.71 % 14.29 % 8.93 % 0.00 % 48.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 33
ร้อยละ 8.51 % 4.26 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 46 20 34 15 1 143
ร้อยละ 17.76 % 7.72 % 13.13 % 5.79 % 0.39 % 55.21 %

212 : 42 , 18 , 26 , 15 , 1 , 110...19.81 , 8.49 , 12.26 , 7.08 , 0.47 , 51.89 = 102 : 48.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79%

Powered By www.thaieducation.net