โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 11 2 2 1 0 28
ร้อยละ 25.00 % 4.55 % 4.55 % 2.27 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 13 6 4 1 0 144
ร้อยละ 7.74 % 3.57 % 2.38 % 0.60 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 41
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 27 8 9 2 0 213
ร้อยละ 10.42 % 3.09 % 3.47 % 0.77 % 0.00 % 82.24 %

212 : 24 , 8 , 6 , 2 , 0 , 172...11.32 , 3.77 , 2.83 , 0.94 , 0.00 , 81.13 = 40 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76%

Powered By www.thaieducation.net