โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 1 2 0 0 34
ร้อยละ 15.91 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 15 6 8 1 0 137
ร้อยละ 8.98 % 3.59 % 4.79 % 0.60 % 0.00 % 82.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 42
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 23 7 14 1 0 213
ร้อยละ 8.91 % 2.71 % 5.43 % 0.39 % 0.00 % 82.56 %

211 : 22 , 7 , 10 , 1 , 0 , 171...10.43 , 3.32 , 4.74 , 0.47 , 0.00 , 81.04 = 40 : 18.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44%

Powered By www.thaieducation.net