โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 33
ร้อยละ 20.45 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 16 10 13 0 0 129
ร้อยละ 9.52 % 5.95 % 7.74 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 42
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 27 11 20 0 0 204
ร้อยละ 10.31 % 4.20 % 7.63 % 0.00 % 0.00 % 77.86 %

212 : 25 , 10 , 15 , 0 , 0 , 162...11.79 , 4.72 , 7.08 , 0.00 , 0.00 , 76.42 = 50 : 23.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14%

Powered By www.thaieducation.net