โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 0 3 4 3 35
ร้อยละ 8.16 % 0.00 % 6.12 % 8.16 % 6.12 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 13 9 27 6 15 89
ร้อยละ 8.18 % 5.66 % 16.98 % 3.77 % 9.43 % 55.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 0 14 0 9 40
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 21.88 % 0.00 % 14.06 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 18 9 44 10 27 164
ร้อยละ 6.62 % 3.31 % 16.18 % 3.68 % 9.93 % 60.29 %

208 : 17 , 9 , 30 , 10 , 18 , 124...8.17 , 4.33 , 14.42 , 4.81 , 8.65 , 59.62 = 84 : 40.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71%

Powered By www.thaieducation.net