โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 0 4 0 3 37
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 6.25 % 77.08 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 13 9 27 6 15 89
ร้อยละ 8.18 % 5.66 % 16.98 % 3.77 % 9.43 % 55.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 0 16 0 9 43
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 23.19 % 0.00 % 13.04 % 62.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 18 9 47 6 27 169
ร้อยละ 6.52 % 3.26 % 17.03 % 2.17 % 9.78 % 61.23 %

207 : 17 , 9 , 31 , 6 , 18 , 126...8.21 , 4.35 , 14.98 , 2.90 , 8.70 , 60.87 = 81 : 39.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77%

Powered By www.thaieducation.net