โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 39
ร้อยละ 16.67 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 19 14 12 1 0 114
ร้อยละ 11.88 % 8.75 % 7.50 % 0.63 % 0.00 % 71.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 61
ร้อยละ 1.43 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 28 17 18 1 0 214
ร้อยละ 10.07 % 6.12 % 6.47 % 0.36 % 0.00 % 76.98 %

208 : 27 , 15 , 12 , 1 , 0 , 153...12.98 , 7.21 , 5.77 , 0.48 , 0.00 , 73.56 = 55 : 26.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02%

Powered By www.thaieducation.net