โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 8 2 0 0 0 38
ร้อยละ 16.67 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 20 16 10 2 0 112
ร้อยละ 12.50 % 10.00 % 6.25 % 1.25 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 63
ร้อยละ 1.43 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 29 20 14 2 0 213
ร้อยละ 10.43 % 7.19 % 5.04 % 0.72 % 0.00 % 76.62 %

208 : 28 , 18 , 10 , 2 , 0 , 150...13.46 , 8.65 , 4.81 , 0.96 , 0.00 , 72.12 = 58 : 27.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38%

Powered By www.thaieducation.net