โรงเรียนบ้านโพนสะอาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 3 3 2 0 14
ร้อยละ 15.38 % 11.54 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 14 10 20 2 1 31
ร้อยละ 17.95 % 12.82 % 25.64 % 2.56 % 1.28 % 39.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 18 13 23 4 1 45
ร้อยละ 17.31 % 12.50 % 22.12 % 3.85 % 0.96 % 43.27 %

104 : 18 , 13 , 23 , 4 , 1 , 45...17.31 , 12.50 , 22.12 , 3.85 , 0.96 , 43.27 = 59 : 56.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73%

Powered By www.thaieducation.net