โรงเรียนบ้านโพนสะอาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 9 3 2 2 0 12
ร้อยละ 32.14 % 10.71 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 8 11 13 1 1 40
ร้อยละ 10.81 % 14.86 % 17.57 % 1.35 % 1.35 % 54.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 17 14 15 3 1 52
ร้อยละ 16.67 % 13.73 % 14.71 % 2.94 % 0.98 % 50.98 %

102 : 17 , 14 , 15 , 3 , 1 , 52...16.67 , 13.73 , 14.71 , 2.94 , 0.98 , 50.98 = 50 : 49.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02%

Powered By www.thaieducation.net