โรงเรียนบ้านโพนสะอาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 3 2 2 1 16
ร้อยละ 14.29 % 10.71 % 7.14 % 7.14 % 3.57 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 9 6 9 4 3 40
ร้อยละ 12.68 % 8.45 % 12.68 % 5.63 % 4.23 % 56.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 13 9 11 6 4 56
ร้อยละ 13.13 % 9.09 % 11.11 % 6.06 % 4.04 % 56.57 %

99 : 13 , 9 , 11 , 6 , 4 , 56...13.13 , 9.09 , 11.11 , 6.06 , 4.04 , 56.57 = 43 : 43.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43%

Powered By www.thaieducation.net