โรงเรียนบ้านอี่เม้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 9
ร้อยละ 23.81 % 4.76 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 6 2 5 0 0 35
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 11 3 11 0 0 44
ร้อยละ 15.94 % 4.35 % 15.94 % 0.00 % 0.00 % 63.77 %

69 : 11 , 3 , 11 , 0 , 0 , 44...15.94 , 4.35 , 15.94 , 0.00 , 0.00 , 63.77 = 25 : 36.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.23%

Powered By www.thaieducation.net