โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 12 3 1 2 0 8
ร้อยละ 46.15 % 11.54 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 30.77 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 3 6 1 0 55
ร้อยละ 8.45 % 4.23 % 8.45 % 1.41 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 18 6 7 3 0 63
ร้อยละ 18.56 % 6.19 % 7.22 % 3.09 % 0.00 % 64.95 %

97 : 18 , 6 , 7 , 3 , 0 , 63...18.56 , 6.19 , 7.22 , 3.09 , 0.00 , 64.95 = 34 : 35.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05%

Powered By www.thaieducation.net