โรงเรียนบ้านเหนือ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 6 1 0 0 2
ร้อยละ 35.71 % 42.86 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 31
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 12.82 % 2.56 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 6 7 6 1 0 33
ร้อยละ 11.32 % 13.21 % 11.32 % 1.89 % 0.00 % 62.26 %

53 : 6 , 7 , 6 , 1 , 0 , 33...11.32 , 13.21 , 11.32 , 1.89 , 0.00 , 62.26 = 20 : 37.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.74%

Powered By www.thaieducation.net